ikona wordWniosek o przyznanie stypendium szkolnego - (DOCX 46,7KB)

ikona wordWniosek o przyznanie zasiłku szkolnego - (DOCX 42,2KB)

Oświadczenie o wysokości dochodu - (PDF 551KB)

Oświadczenie - (PDF 424KB)

 

 

Wnioski i oświadczenia w wersji edytowalnej dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami:

 

ikona wordWniosek o stypendium szkolne - dostępny (DOCX 35,7KB)

ikona wordWniosek o zasiłek szkolny - dostępny- (DOCX 34,3KB)

ikona wordOświadczenie o wysokości dochodu - dostępne - (DOCX 17,9KB)

ikona wordOświadczenie ogólne - dostępne - (DOCX 14,9KB)

 

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych w m.st. Warszawie realizowana jest przez Ośrodki Pomocy Społecznej, zgodnie z miejscem zamieszkania rodziny.

Stypendium szkolne od 1 września 2020 roku może być przyznane na zakup:

  1. podręczników, które nie są udostępniane nieodpłatnie przez szkołę, lektur, encyklopedii, innych książek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego, 
  2. komputerów stacjonarnych, laptopów lub tabletów,
  3. biletów miesięcznych lub kwartalnych uprawniających do korzystania z komunikacji miejskiej,
  4. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, 
  5. w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.

Pomoc finansową może dostać uczeń, który znajduje się w trudnej sytuacji spowodowanej: niskim dochodem na osobę w rodzinie, wielodzietnością rodziny lub niepełną rodziną, występowaniem w domostwie: bezrobocia, niepełnosprawności, choroby ciężkiej, długotrwałej lub nieuleczalnej, alkoholizmu, narkomanii lub życiowej spowodowanej zdarzeniem  losowym.     
Wysokość wsparcia finansowego wynosi miesięcznie od 99,20 zł do 248 zł.

Jeżeli dochód na osobę w rodzinie wynosi od 480 zł do 600 zł wysokość stypendium nie powinna przekroczyć miesięcznie kwoty 186 zł. Jeżeli dochód na osobę w rodzinie wynosi mniej niż 480 zł wysokość stypendium nie może przekroczyć miesięcznie kwoty 248 zł.  Jeżeli w rodzinie występują inne okoliczności, o których mowa w art. 90 d ust. 1 ustawy o systemie oświaty, także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe – stypendium może wynosić powyżej 186 zł, ale nie więcej niż 248 zł.              

W okresie od 1 września do 15 września rodzice uczniów mogą składać wnioski 
o przyznanie pomocy w formie stypendium szkolnego dla dziecka do ośrodków pomocy społecznej. 

Zasiłek szkolny przysługuje uczniowi, który jest przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Wysokość zasiłku szkolnego wynosi jednorazowo do 620 zł i jest świadczeniem pieniężnym.