Asysta rodzinna zgodnie z zadaniami asystenta określonymi w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2017 poz. 697) to pomoc świadczona na rzecz rodziny przez przygotowanego profesjonalistę, planowana i realizowana razem z rodziną we współpracy z innymi profesjonalistami, takimi jak: pracownik socjalny, pedagog, kurator, osoba koordynująca działania asystentów rodzinnych - stosownie do zidentyfikowanych potrzeb i problemów tej rodziny.

 

Zadania asystenta rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2017 poz. 697): 

 

  1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
  2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
  3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
  4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
  5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
  6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
  7. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
  8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
  9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
  10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
  11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
  12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
  13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
  14. realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
  15. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
  16. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,
  17. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
  18. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
  19. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
  20. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą.

 

Asystent, zgodnie z powyższą ustawą rozpoczyna współpracę z rodziną na wniosek pracownika socjalnego i po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

 

Asysta rodzinna zgodnie z zadaniami asystenta określonymi w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” to pomoc świadczona przez asystenta rodziny, który koordynuje działania podejmowane przez rodzinę w kierunku zmierzającym do odnalezienia się ciąża jest zagrożona.

 

Zadania asystenta rodziny zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”:

 

Poradnictwo w zakresie:

 • przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka;
 • wsparcia psychologicznego;
 • pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych;
 • dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Koordynacja w zakresie:

 • opracowywania wspólnie z rodzinami, katalogu możliwego do uzyskania wsparcia;
 • występowania przez asystenta rodziny w imieniu rodzin, na ich żądanie, do podmiotów, o których mowa w ustawie w art.2 ust.2, z wyłączeniem świadczeniodawców, w celu umożliwienia im skorzystania ze wsparcia, na podstawie pisemnego upoważnienia.

 

Asystent rodziny, zgodnie z powyższą ustawą rozpoczyna współpracę z rodziną na wniosek samej rodziny złożony do kierownika ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

 

Wniosek może złożyć:

 1. Kobieta, posiadające dokument potwierdzający ciążę.
 2. Rodzina z dzieckiem posiadającym zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie, albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, zaświadczenie o chorobie, powstałej w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.