Logo EFS - Kapitał Ludzki  Logo EFS Unia Europejska

1. „REINTEGRACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM Z TERENU DZIELNICY BIAŁOŁĘKA”

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej, korzystających z systemu pomocy społecznej z terenu dzielnicy Białołęka.

 

W projekcie udział biorą osoby długotrwale korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, niepracujące, w wieku aktywności zawodowej. Osoby te zagrożone są wykluczeniem społecznym, znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej, mają problemy osobiste, uniemożliwiające im prawidłowe funkcjonowanie społeczne i zawodowe.

 

Dzięki możliwości zawarcia kontaktów socjalnych, których elementem jest zastosowanie zróżnicowanych instrumentów aktywnej integracji, wsparcie klientów ośrodka będzie znacznie efektywniejsze i kompleksowe.
Okres realizacji projektu to 6 miesięcy od lipca do grudnia 2008.
Projekt zakłada indywidualną pracę z doradcą zawodowym w ramach aktywizacji zawodowej, warsztaty autoprezentacji i aktywnego poszukiwania pracy. W ramach aktywizacji zdrowotnej zostanie przeprowadzona psychoterapia indywidualna, psychoterapia rodzinna. Rodziny mające problemy psychospołeczne oprócz pracy psychologicznej otrzymają wsparcie w postaci asystenta rodziny. Obszary wspólnej pracy dobierane są indywidualnie do zdiagnozowanych potrzeb. Efekty rozwiązywania problemów i wspólnej pracy będą dodatkowo monitorowane przez pracownika socjalnego. Nowością w dotychczasowej pomocy jest możliwość sfinansowania badań specjalistycznych i usługi stomatologicznej, dla beneficjenta. Efektem, której będzie wzrost samooceny i wzrost możliwości zatrudnienia, a w konsekwencji powrót do pełnego życia społecznego.
W ramach projektu uczestnicy skorzystają ze szkoleń zawodowych podnoszących kompetencje zawodowe. Szkolenia zawodowe będą ściśle dopasowane do potrzeb i możliwości uczestników. Zaproponowane zostaną również szkolenia z umiejętności komputerowych i językowych.
Bardzo ważnym elementem pomocy w realizowanym projekcie jest zapewnienie opieki nad dzieckiem, uczestniczkom projektu. Opieka zostanie zapewniona przez żłobek i przedszkole i świadczona będzie w okresie 5 miesięcy realizacji projektu.
Wszystkim osobom realizującym zobowiązania wynikające z kontraktu i uczestniczącym w różnego rodzaju zajęciach zapewnione zostaną przejazdy komunikacją miejską.
Twarde rezultaty projektu:
17 kontraktów społecznych,34 konsultacje z doradcą zawodowym, 80% osób uzyska certyfikaty z warsztatów autoprezentacji i aktywnego poszukiwania pracy, oraz stworzy IPDz, uzyska certyfikaty ukończenia kursów zawodowych, języka angielskiego i obsługi komputera, 80% osób zakończy psychoterapię, skorzysta z pomocy asystenta rodzinnego,  osoba objęta zostanie badaniami specjalistycznymi, 4 pracowników socjalnych wykorzysta nowe metody pracy.
Miękkie rezultaty projektu:
- wzrost kompetencji społecznych oraz wiedzy z zakresu poszukiwania pracy i wzrost motywacji u 70%, zmiana postaw biernych na aktywne u 30%,zwiększenie poczucia własnej wartości oraz możliwości zmiany u 50% osób. Oczekuje się, że 30% uczestników będzie aktywnie poszukiwało pracy.