Zgodnie tekstem ujednoliconym  uchwały nr XXXVII/843/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dn. 16.09.2004 z dn. 16.09.2004r.

 

Stawka za jedną godzinę usług, o których mowa w § 3 pkt 1 wynosi:

  • usługi opiekuńcze - 2,5 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej  - tj. - 19,40 zł
  • specjalistyczne usługi opiekuńcze - 3,5% kryterium, o którym mowa w pkt 1. - 27,16 zł
  • Stawka za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynosi 38,88 zł

 

Usługi opiekuńcze są przyznawane osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn (np. niepełnosprawności) wymagają pomocy ze strony innych osób. Mogą być one przyznane osobom wymagającym pomocy, a których rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Osoba potrzebująca może skorzystać z usług opiekuńczych o charakterze gospodarczym, specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie pielęgnacji, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Usługi opiekuńcze o charakterze gospodarczym mogą obejmować pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (np. robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, załatwianie spraw urzędowych itp.), opiekę higieniczną, pielęgnację zleconą przez lekarza oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dostosowane są do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem (pielęgniarka, psycholog, pedagog, pracownik socjalny, asystent osoby niepełnosprawnej).

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie pielęgnacja obejmują m.in. pomoc w pilnowaniu przyjmowania leków, zmianę opatrunków na zlecenie lekarza, zapobieganie odleżynom i oparzeniom.

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi obejmują w swoim zakresie m.in. uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym m.in. motywowanie do aktywności, kształtowanie umiejętności społecznego funkcjonowania, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych, pielęgnację – jako wpieranie leczenia (pilnowanie przyjmowania leków, pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia i placówek rehabilitacyjnych), rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu (m.in. stymulację rozwoju i kontaktów społecznych dziecka upośledzonego i autystycznego, współpracę ze specjalistami w celu wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług). Zakres i wymiar usług opiekuńczych jest indywidualnie dostosowywany do potrzeb klienta.

 

Osoby wymagające pomocy w formie usług opiekuńczych składają wniosek, do którego dołączają następujące dokumenty: dowód osobisty (do wglądu), dokumenty potwierdzające dochody osoby lub osób w przypadku prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego, dokumenty potwierdzające stałe miesięczne wydatki (np. czynsz, energia elektryczna, gaz, alimenty, wydatki związane z leczeniem), dokument potwierdzający stan zdrowia (zaświadczenie lekarskie, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności).

 

Nie zawsze konieczna jest osobista wizyta w Ośrodku – możliwe jest zgłoszenie telefoniczne.

 

Osoby z orzeczoną I grupą inwalidzką, znacznym stopniem niepełnosprawności lub całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji przedstawiają orzeczenie właściwej komisji.

 

Inne osoby przedstawiają zaświadczenia lekarskie stwierdzające potrzebę udzielenia pomocy w formie usług opiekuńczych.

 

W przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych niezbędne jest skierowanie od lekarza specjalisty, natomiast przy specjalistycznych usługach dla osób z zaburzeniami psychicznymi skierowanie wystawia lekarz psychiatra.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej przyznaje w drodze decyzji administracyjnej pomoc w formie usług opiekuńczych o charakterze gospodarczym, specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie pielęgnacji, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

Podstawą do podjęcia decyzji jest wizyta pracownika socjalnego i przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny, którego celem jest ocena sytuacji życiowej i zdrowotnej klienta.

 

Na podstawie zebranej dokumentacji ustala się formę, zakres i odpłatności za usługi. O przyznaniu pomocy w formie usług informuje decyzja, w której określa się zakres przyznanej pomocy, okres na który jest przyznana, a także wysokość odpłatności, którą ponosi świadczeniobiorca.

 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej wywiad środowiskowy przeprowadza się również u osób zobowiązanych do alimentacji.

 

Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie osobom, których dochód na osobę i na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

 

Osoby, których dochód przekracza kwotę określoną w wyżej cytowanej ustawie ponoszą wydatki za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą nr XXXVII/843/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 września 2004 r. (z póź. zm.)

 

Odpłatność za usługi opiekuńcze wzrasta wraz ze wzrostem dochodu.

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U.2020., poz. 1876 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

 

ikona pdfDruk skierowania od lekarza  - (PDF 202KB)